Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu internetowego pod adresem www.panszoper.pl dalej zwanego panszoper.pl
 2. Korzystanie z panszoper.pl wymaga dysponowania przez Kupującego urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.
 3. Administratorem strony jest Space Holding Europe Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 28/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771831, posiadająca NIP 7792503096 oraz kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (zwana dalej: „Administratorem).
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administrator – Space Holding Europe Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Kopanina 28/32, 60-105 Poznań
 2. Sprzedawca - Space Holding Europe Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Kopanina 28/32, 60-105 Poznań
 3. Panszoper.pl – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod domeną Panszoper.pl
 4. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Panszoper.pl, na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. Towar – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem umów zawieranych przy użyciu Panszoper.pl;
 6. Kupujący - konsument, osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która przyjęła ofertę sprzedaży Towaru lub podjęła inne czynności zmierzające do nabycia Towaru przy użyciu Panszoper.pl;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i deklaracji płatności za nie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Administratora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Panszoper.pl;
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 12. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia;
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem;
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

III. Zasady korzystania

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w sklepie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 5. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 6. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie
  w zakresie własnego użytku osobistego,
 8. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Kupujący i rejestracja

 1. Kupujący w celu korzystania z panszoper.pl powinien dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w panszoper.pl, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą informacje o sposobie ukończenia rejestracji. Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a panszoper.pl której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach panszoper.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Sprzedawca dopuszcza możliwość zawarcia umowy na świadczenie usługi sprzedaży towarów i usług bez konieczności rejestracji, wówczas przy każdorazowej deklaracji zakupu przez Kupującego konieczne jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 2. Kupujący może dokonać rejestracji i logować się do panszoper.pl korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z panszoper.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w panszoper.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Kupującego do rejestracji w panszoper.pl.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Kupujący otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach panszoper.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 powyżej (logowanie).
 4. Konto zawiera podane przez Kupującego dane oraz historię jego działalności w ramach panszoper.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych panszoper.pl. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 5. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Kupującemu nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 6. Korzystanie z Panszoper.pl przez Kupującego może odbywać się bez uprzednio zarejestrowanego Konta, w przypadku, gdy Kupujący przyjmie ofertę sprzedaży Towaru.
 7. Kupujący nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Panszoper.pl oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.
 8. Rejestracja jest również możliwa poprzez zalogowanie z wykorzystaniem serwisów zewnętrznych, takich jak Facebook czy Google. Przy takiej rejestracji obowiązują również powyższe zasady.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na Panszoper.pl, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni
  w tygodniu.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. wykorzystanie danych osobowych Użytkownika uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Użytkownika),
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
  w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 7. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody i terminu płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. danych kontaktowych Użytkownika
  6. danych do faktury
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Sprzedawca może kontaktować się z Użytkownikiem przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia w celu potwierdzenia danych.
 11. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Użytkownika Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Użytkownikowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Wszystkie zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, są automatycznie anulowane.

 

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
  2. za pośrednictwem firmy InPost
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane Kupującemu w czasie składania Zamówienia.
 4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 72h od zawarcia umowy.

 

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. płatność on-line za pośrednictwem systemów płatniczych operatora płatności Blue Media
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

 

VII. Newsletter

 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Kupujących usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu ich o promocjach, wybranych towarach, konkursach i nowościach w ramach Panszoper.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Kupujących, którzy wyrazili na to zgodę. Kupujący może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania do Kupujących za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. czasowego wyłączania usługi newslettera;
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Kupujących korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny;
  4. zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Kupującego, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulaminu.

 

VIII. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom zawierania umów sprzedaży Towaru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży Towaru, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Panszoper.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Panszoper.pl;
  3. uzależnić korzystanie z Panszoper.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.
 4. Niezależnie od powyższego Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Panszoper.pl, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

 

IX. Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć na adres e-mail reklamacje@panszoper.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Kupującego, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji.
 5. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

X. Umowa z Administratorem

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Panszoper.pl, pomiędzy Kupującym a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 2. Usługi świadczone przez Administratora w ramach Panszoper.pl na rzecz Kupujących są nieodpłatne.
 3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Pouczenie, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący może skorzystać, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli przyjął ofertę sprzedaży Towaru.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Kupującego w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Panszoper.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia się przez Kupującego z przyjętych ofert. W okresie od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez Kupującego do definitywnego rozwiązania umowy, Kupujący uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług związanych z zawartymi umowami sprzedaży Towarów, natomiast Kupujący nie może przyjmować kolejnych ofert ani zawierać umów sprzedaży Towarów.
 5. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Panszoper.pl, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Panszoper.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Wszystkie dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej w sklepie.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Panszoper.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Panszoper.pl zmienionego Regulaminu. Administrator dostarczy Kupującym zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.
 2. Kupujący przy logowaniu w Panszoper.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem, zgodnie z art. 10 ust. 4 Regulaminu.
 3. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Kupującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
Produkty dnia
ZESTAW 3 NOŻY + OSTRZAŁKA BOKO STAL NIERDZEWNA
ZESTAW 3 NOŻY + OSTRZAŁKA BOKO STAL NIERDZEWNA
49,99 zł 29,99 zł 40,64 zł 24,38 zł
szt.
Zegarek Smartwatch dla dzieci Lokalizator GPS Niebieski
Zegarek Smartwatch dla dzieci Lokalizator GPS Niebieski
119,99 zł 79,99 zł 97,55 zł 65,03 zł
szt.
Damskie perfumy DIONE polskiej marki MAKAMA 50 ml
Damskie perfumy DIONE polskiej marki MAKAMA 50 ml
99,99 zł 39,99 zł 81,29 zł 32,51 zł
szt.
Damskie perfumy MIMAS polskiej marki MAKAMA 50 ml
Damskie perfumy MIMAS polskiej marki MAKAMA 50 ml
99,99 zł 39,99 zł 81,29 zł 32,51 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl